Sommige kinderen hebben wat extra aandacht nodig.

De manier om van primair naar voortgezet onderwijs te gaan is voor alle leerlingen gelijk. Dus ook voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben: in juni van groep 6 heeft de leerkracht een gesprek met de ouders over de resultaten en het leerstofniveau van hun kind. Aan het einde van groep 7 zijn de ouders door de leerkracht geïnformeerd over het voorlopig schooladvies en het voorlopig uitstroomniveau van hun kind. En wanneer hun kind een extra ondersteuningsbehoefte heeft, welke school of voorziening het best passende aanbod heeft.

Wie doet wat?

De ouders melden in maart hun kind aan op de school naar keuze. Dit moet schriftelijk gebeuren. De basisschool beschrijft in een ‘onderwijskundig rapport’ de behoefte van ondersteuning van de leerling. Daarbij wordt verwezen naar het toegevoegde ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Er is echter en uitzondering. Die geldt voor de aanmelding bij het vmbo met leerwegondersteuning (lwoo). Dan geven de ouders zelf aan dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft.

Aanmelden verdeelt over twee groepen.

De aanmelding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte is verdeeld in twee groepen:

Leerlingen die extra of specifieke ondersteuning nodig.
Deze leerlingen hebben vaak extra ondersteuning in de basisschool gehad. Denk aan extra instructie, meer tijd, extra materialen of aangepaste omgeving. Deze vorm van extra ondersteuning wordt binnen het regulier voortgezet onderwijs geboden. We spreken van een arrangement regulier onderwijs. De VO-school besluit of zij dit passende aanbod kunnen bieden.

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben waarbij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere betrokken is.
Voor deze leerlingen is er een groep of een school die gespecialiseerd is in het benodigde extra ondersteuning. Dit geldt voor leerlingen die:

  • aangewezen zijn op Leerweg ondersteunend onderwijs bij het vmbo (LWOO);
  • geplaatst worden bij het Ortho-Pedagogisch en Didactisch Centrum (OPDC);
  • toelaatbaar zijn bij het Praktijk Onderwijs (PRO);
  • toelaatbaar zijn bij het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).

Om leerlingen toe te laten heeft de school een positief besluit van het samenwerkingsverband nodig. De procedure die daarvoor gevolgd wordt vindt u op de site van Passend Onderwijs Almere onder het kopje “voor scholen”. Mocht u het niet eens zijn met het besluit, dan is er een mogelijkheid tot bezwaar en beroep. Meer informatie staat onder het kopje “voor ouders”.

Hoe gaat het aanmelden in zijn werk?

Eind groep 6
De leerkracht bespreekt de resultaten en het leerstofniveau met de ouders.

Eind groep 7
Het voorlopig schooladvies met ouders besproken, schriftelijk vastgelegd en door ouders ondertekend.

Augustus / september groep 8
De basisschool vult het onderwijskundig rapport van Digidoor in. Dit wordt door ouders ondertekend. Ook overige relevante informatie wordt in Digidoor aangeleverd. Wanneer er al een voortgezet onderwijs school van voorkeur is, dan kan dit in het onderwijskundig rapport aangegeven worden.

September / oktober groep 8
Afdeling Toeleiding van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere controleert volledigheid dossier en besluit of aanvullend onderzoek, voor aanvraag lwoo of Pro nodig is. Ouders worden op de hoogte gesteld of aanvullend onderzoek noodzakelijk is en worden om toestemming gevraagd.

Januari / februari groep 8
De orthopedagoog of psycholoog van de betreffende VO-school zal in het aanmeldings-/onderzoekstraject voor zover mogelijk het dossier behandelen en heeft dan de rol van de eerste deskundige, waarbij in overleg met de school die een passend aanbod heeft, een advies gegeven wordt. Bij een positief advies besluit de V(S)O school na overleg met ouders een aanvraag plaatsing stedelijke voorziening in te dienen bij de afdeling Toeleiding.

Februari / maart groep 8
Is het dossier compleet dan kan er een toelaatbaarheidsoverleg (TLO) plaatsvinden, de tweede deskundige van de afdeling Toeleiding en daar waar mogelijk de PO school zijn ook aanwezig bij het gesprek dat de V(S)O-school samen met de ouders voert.

Alle leerlingen voor wie het hierboven beschreven traject is doorlopen en die voor 1 maart zijn aangemeld bij een VO-school, zijn verzekerd van een plek bij een Almeerse school voor voortgezet onderwijs, dan wel bij een stedelijke voorziening VO.