Het motto van Passend Onderwijs Almere is: “Almeerse kinderen volgen in Almere het onderwijs dat bij hen past”

In augustus 2014 is in Nederland Passend Onderwijs ingevoerd. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere geeft hier samen met de scholen en haar besturen invulling aan.

Scholen hebben zorgplicht om elke leerling een goede onderwijsplek te bieden. Het doel is zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs te laten volgen. Dat kan op de school waar leerling en ouders hun voorkeur voor hebben, maar het kan ook op een reguliere school elders in de stad, omdat daar de extra ondersteuning wordt geboden die de leerling nodig heeft. Bij de keuze van een passende onderwijsplek worden de ouders nauw betrokken. Het voortgezet speciaal onderwijs blijft bestaan, want ook dat kan voor een kind de best passende plek zijn.

Passend Onderwijs Almere werkt met scholen en hun schoolbesturen en jeugdzorgpartners intensief samen om de ondersteuning te verzorgen die op scholen nodig is om alle leerlingen op maat te bedienen. Dat kan ondersteuning voor leerlingen betekenen, maar ook voor docenten, zodat zij meer maatwerk kunnen leveren.

 

Welke vormen van ondersteuning kunt u vinden in Almere?

Leerwegondersteuning (lwoo)

Is een gewone vorm van vmbo. Lwoo is bedoeld voor leerlingen die met extra ondersteuning wel in staat zijn om een vmbo diploma te halen. Wanneer een leerling voldoet aan de criteria van het lwoo, kan er gezocht worden naar een vmbo school die lwoo biedt en – zo mogelijk – aansluit bij de interesses van de leerling.

Het OPDC-Almere

Is een kleinschalige school voor VMBO in Almere, die maximaal de eerste twee leerjaren aanbiedt. Het OPDC is bedoeld voor leerlingen die een te complexe ondersteuningsvraag in het leren en/of het gedrag hebben voor een grote scholengemeenschap of de overstap niet in één keer kunnen maken. Het uitgangspunt is dat leerlingen zich ontwikkelen, succeservaringen opdoen, (zelf)vertrouwen krijgen, leren leren, controle, structuur en extra onderwijstijd krijgen, zodat ze na één of twee jaar door kunnen stromen naar een van de VMBO-scholen om daar hun diploma te halen. Leerlingen die niet naar het regulier onderwijs willen of kunnen overstappen, worden naar een andere passende opleidingsplek begeleid.

Het Praktijkonderwijs (Pro)

Is bedoeld voor leerlingen die meer hulp nodig hebben dan in het leerwegondersteunend onderwijs gegeven kan worden. Het onderwijs is sterk op de praktijk gericht en biedt veel individuele begeleiding. Het grootste verschil met vmbo en leerwegondersteunend onderwijs is dat het praktijkonderwijs rechtstreeks opleidt voor een baan. Ook worden leerlingen voorbereid op zelfstandig functioneren in de maatschappij.

Het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Is voor leerlingen die specialistische en/ of intensieve begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat zij een cognitieve en/of psychiatrische beperking of chronische ziekte hebben.

Wanneer extra ondersteuning wordt aangevraagd, wordt er altijd een overleg georganiseerd door de aanvragende school en de school met het passende aanbod. Ouders zijn aanwezig bij dat overleg. De afdeling Toeleiding van Passend Onderwijs Almere beoordeelt de aanvragen en zorgt dat de juiste toeleidingprocedures worden gevolgd. Voor een aantal stedelijke voorzieningen is bijvoorbeeld een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Er worden ook onafhankelijke deskundigen ingeschakeld.

Voor toelating tot een VSO-school cluster 3 of 4 vraagt de school waar de leerling is aangemeld een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij de afdeling toeleiding van Passend Onderwijs Almere. Er moet bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs altijd een nieuwe TLV VSO aangevraagd worden.

Wie beslist er wat?

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere beslist niet over de toelaatbaarheid van leerlingen die vallen onder cluster 1 of 2. Hiervoor zijn landelijk opererende instellingen verantwoordelijk. Voor Noord-Holland en Almere is dat VierTaal. Een commissie voor onderzoek (CvO) bepaalt of een leerling is aangewezen op de speciale instelling of ondersteuning (van die instelling) in het regulier (speciaal) voortgezet onderwijs. In dat laatste geval heeft de speciale instelling een ondersteuningsplicht.

Voor meer informatie : http://www.passendonderwijs-almere.nl